Vzorčna Tožba za odškodnino zaradi izbrisa

 

 

OKROŽNO SODIŠČE V .......................

(naslov: ................................)

ali (za tožbe za do 20.000 € odškodnine)

OKRAJNO SODIŠČE V ..............

(naslov: .......................)

 

 

                           

 

Tožeča stranka (ime in priimek, rojstni datum, naslov):

..........................................................................................................................................................................................................................................................

Tožena stranka: REPUBLIKA SLOVENIJA, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Ljubljana

T  O  Ž  B  A

na plačilo  ................................ € s pp

2-krat

listine v dveh izvodih

I. Prošnja za oprostitev plačila taks in drugih stroškov postopka - s predlogom za sprožitev postopka za oceno ustavnosti ZPŠOIRSP, ker ne določa, da se v tem postopku takse ne plačujejo

 

(obkrožiti eno od možnosti in druge prečrtati)

 

a) sem prejemnik denarne socialne pomoči - prilagam odločbo CSD o tem

b) moji dohodki so tako majhni , da plačila takse ne zmorem, ne da bi s tem ogrozil preživljanje sebe ali svoje družine - bom na zahtevo predložil dokazila o tem

c) te prošnje ne uveljavljam (takso bom plačal) in sicer:

            ca) takoj v celoti

            cb) prosim za odobritev obročnega plačevanja (prilagam utemeljitev)

           

 

 

Predlog za sprožitev postopka za oceno ustavnosti ZPŠOIRSP

 

ZPŠOIRSP v 8. odstavku 8. člena določa, da se v upravnem postopku za priznanje odškodnine takse ne plačujejo - ne določa pa tega za sodni postopek. Iz sodbe ESČP Anastasov proti Sloveniji pa jasno izhaja, da ESČP razume oba postopka kot tako tesno povezana, da dosegljive odškodnine iz obeh skupaj jemlje kot celoto, zato bi tudi pogoji za dostop do le sodno dosegljivega dela odškodnine morali biti enaki oziroma v sodnem postopku ne bi smeli biti oteženi z dolžnostjo plačevanja taks. Zoper vlaganje pretirano visokih odškodninskih zahtevkov je zadostna varovalka že možnost, da sodišče takemu tožniku naloži plačilo stroškov postopka sorazmerno z uspehom, ki ga je v pravdi dosegel - dolžnost plačevanja visokih sodnih taks že na začetku postopka pa je ureditev, ki v tako specifičnem primeru, kot so odškodninske tožbe proti državi zaradi njenega množičnega nezakonitega ravnanja že pred 25 leti, pomeni le sredstvo za odvračanje upravičencev od tožbe. Ker tu ne gre za odškodninsko pravdo med zasebniki, ampak za (močno zakasnelo) možnost popravljanja krivice, ki jo je posameznikom storila država, pomeni taka zakonska ureditev očitno favoriziranje države kot tožene stranke nasproti oškodovancem, potencialnim tožnikom. Tem je le v primeru, če so prejemniki denarne socialne pomoči, zagotovljeno, da bodo takse oproščeni - vsi drugi v šibkem socialnem položaju pa ob svojem odločanju, ali bodo tožbo vložili ali ne, še ne morejo vedeti, ali bo njihovi prošnji za oprostitev plačila takse ugodeno ali ne, in so zato prisiljeni v tveganje, da bodo morali plačati (poleg vsega drugega) še sodno takso. Ta "odvračalni učinek" dolžnosti plačevanja takse je v takem specifičnem primeru nedopusten in pomeni kršitev načel pravne države (ker pri tem država kot zakonodajalec s privilegiranjem sebe kot povzročitelja škode krši tudi načelo enakosti pred zakonom), pomeni pa tudi kršitev 26. člena Ustave (pravice vsakogar do povrnitve škode, ki mu jo je povzročila država s svojim nezakonitim ravnanjem). Ob primerjavi take ureditve po ZPŠOIRSP in bistveno drugačne ureditve po Zakonu o denacionalizaciji, kjer so denacionalizacijski upravičenci oproščeni plačevanja taks, pa je možno govoriti tudi o dikriminaciji med upravičenci po enem in po drugem zakonu.

 

 

II. Upravičenost do tožbe za odškodnino zaradi izbrisa

(obkrožiti eno od možnosti in druge prečrtati)

 

Upravičenost do tožbe izkazujem:

a) z odločbo Upravne enote o priznanju pavšalne odškodnine - odločbo prilagam;

....... (kdor gornjega nima, pa lahko izkazuje upravičenost na enega od spodnjih načinov):

b) s "posebno" ali "dopolnilno" odločbo MNZ o tem, koliko časa se šteje, da je prejemnik imel dovoljenje za stalno prebivanje

c) z odločbo o dovoljenju za stalno prebivanje - odločbo prilagam;

č) z odločbo o sprejemu v državljanstvo - odločbo prilagam;

d) ker sem bil sprejet v državljanstvo po 40. členu ZDRS, a sem bil do takrat izbrisan[1] in šele po pridobitvi državljanstva ponovno vpisan (vendar mi statusa izbrisanega za tisto obdobje ne priznajo[2], čeprav sem do tega upravičen po drugi alinei 1. odstavka 2. člena ZPŠOIRSP, ker sem bil "sprejet v državljanstvo RS po izbrisu");

e) kot upravičenec po 2. odstavku 2. člena ZPŠOIRSP, ker mi je bila prošnja za stalno prebivanje ali za državljanstvo, vložena po izbrisu (vendar pred uveljavitvijo ZUSDDD-B 24. 7. 2010), zavrnjena, zavržena ali je bil postopek ustavljen - prilagam dokazilo o tem.

 

III. Celotna višina utrpljene škode

(tu se navaja in utemeljuje celotna višina utrpljene škode, ki jo tožnik lahko dokaže - ali se tožnik v tej tožbi omejuje na zakonsko priznano trikratno višino pavšalne odškodnine ali kljub tej zakonski omejitvi, ki je protiustavna, zahteva s tožbo odškodnino v višini celotne dokazane škode, bo prikazano v naslednjih poglavjih te tožbe)

 

A. Uvodno pojasniloglede protiustavnosti omejitve višine odškodnine

 

Zgoraj omenjena očitna protiustavnost 12. člena ZPŠOIRSP je v povsem absurdni omejitvi zakonsko dopustne odškodnine na "3-kratnik zneska denarne odškodnine, ki je lahko upravičencu določena v upravnem postopku" (oziroma na 2-kratnik tega zneska, če je bila v upravnem postopku ta odškodnina že določena). Ta določba je absurdna in očitno protiustavna kar v dveh pogledih.

a) V (redkejših ali zelo redkih) primerih zelo velike utrpljene škode (npr. zaradi izgube posla, podjetja ali dela ali zaradi utrpljenih zelo hudih zdravstvenih, psihičnih in drugih posledic izbrisa) je možno, da ta škoda ni v nikakršnem sorazmerju s časom izbrisa, edini kriterij za odmero pavšalne odškodnine pa je zgolj trajanje izbrisa (50 € za vsak mesec)[3].

V pobudi Društva izbrisanih prebivalcev Slovenije z dne 22. 1. 2014 za oceno ustavnosti več določb ZPŠOIRSP (ki je bila 8. 1. 2015 žal zavržena, ker Društvu ni bil priznan pravni interes zanjo), je bila neustavnost te zakonske določbe utemeljena takole:

Nesprejemljivost, pravzaprav kar absurdnost omejevanja te višine s kakršnimkoli mnogokratnikom pavšalne odškodnine je povsem očitna. Če je bila nekomu zaradi izbrisa povzročena mnogo višja škoda od pavšalno priznane (ker je npr. utrpel hudo okvaro zdravja, smrt bližnjih, izgubo podjetja ali zaposlitve ipd.), recimo, da bi šlo npr. za škodo v višini 50.000 € (lahko seveda še precej več), potem je realna višina te škode povsem neodvisna od tega, koliko časa po izbrisu je ta človek še ostal v brezpravnem položaju »izbrisanega« - le pol leta ali še 20 let. Po sedanji ureditvi (3-kratnik pavšalne odškodnine) bi prvi za škodo 50.000 € prejel "smešnih" 900 € odškodnine, a tudi drugi za enako škodo 50.000 (ali tudi 100.000) € še vedno le 36.000 €. Absurdnost kakršnegakoli mnogokratnika na višino pavšalne odškodnine je s tem jasno dokazana. Taka ureditev je v hudem nasprotju tako z načeli pravne države kakor tudi z ustavnima pravicama do odškodnine (po 26. členu Ustave) in do zasebne lastnine (po 33. členu Ustave).

b) Toda tudi v ogromni večini povsem običajnih primerov, kjer utrpljena škoda je v sorazmerju s časom trajanja izbrisa in kjer tožnik uveljavlja odškodnino za materialno škodo samo za višino denarne socialne pomoči /DSP/ (do katere bi bil upravičen, če ne bi bilo nezakonitega izbrisa), pripelje sporna zakonska omejitev do povsem nerazumnih in nesprejemljivih nesorazmerij. V času sprejemanja zakona je znašala DSP okrog 260 €[4] in če bi tožnik (v skladu z utemeljitvijo v spodnji opombi) zahteval za vse mesece samo ta znesek (brez težko izračunljivih obresti - kot "prispevek" tožnikov k zmanjšanju finančnega bremena za državo) plus npr. 40 € kot odškodnino za nematerialno škodo, skupaj torej 300 € za mesec izbrisa[5], bi samo ta minimalni zahtevek[6] znašal šestkrat (in ne le trikrat) več kot 50 € pavšalne odškodnine po ZPŠOIRSP - pri tistih, pri katerih so bili zaradi njihovega izbrisa prikrajšani za DSP in otroške dodatke tudi njihovi otroci, pa postanejo ta nesorazmerja še bolj nerazumna in nesprejemljiva.

Iz razlogov, pojasnjenih v tej tožbi v nadaljevanju, pa se s to tožbo - kot dodaten "prispevek" tožnikov k zmanjšanju finančnega bremena za državo - za izgubljene DSP ne zahteva enaka odškodnina za vse mesece izbrisa (npr. 260 ali 230 €), ampak le valorizirani nominalni zneski DSP v času izbrisa, kar bo (po približnih izračunih), skupaj z mesečnih 50 € za nematerialno škodo zneslo za posameznika povprečno petkrat[7] (ne šestkrat) toliko kot trikratnik pavšalne odškodnine. Seveda bodo odškodnino zaradi izgubljenih DSP po ZPŠOIRSP lahko dobili le tisti, ki takih ali drugih socialnih prejemkov v tistem času (doma ali v tujini) niso prejemali in bi bili do njih takrat upravičeni - in ne kar avtomatično vsi izbrisani.

B. Utemeljitev takega zahtevka glede na stališča in kriterije v pilotni sodbi in v sodbi ESČP Anastasov in drugi proti Sloveniji

 

1. Nujno razlikovanje med kriteriji za odločanje v pilotni sodbi ESČP in domačih sodišč (pri ugotavljanju utrpljene škode)

 

Ne gre samo za kvantitativno razliko med višino pavšalnih odškodnin, prisojenih šestim izbrisanim na ESČP, in pavšalnih odškodnin po ZPŠOIRSP (250:50 ali 5:1 - pri izbrisanem npr. z dvema otrokoma pa je to razmerje celo 410:50 ali 8:1!), ampak se je vse doslej stalno spregledovala pomembna kvalitativna razlika med kriteriji za ugotavljanje utrpljene škode pri odločanju ESČP in domačih sodišč. Ta razlika se pojavlja celo v dveh pogledih, na dveh točkah.

Prvič. ESČP je vseh šest odškodnin odmerilo kot pavšalne odškodnine (torej povprečne, ne točno ugotovljene in brez ugotavljanja razlik med posameznimi primeri), enako kot ZPŠOIRSP določa vsem pavšalno 50 € za mesec izbrisa - toda že tu ne smemo spregledati pomembne razlike. ESČP pavšalne odškodnine (samo za materialno škodo!), kjer je kot utemeljeno podlago zanjo upoštevalo samo izgubo DSP, ni odmerilo v realni, dejanski višini izgubljenih DSP (okrog 260 € mesečno[8]), ampak le v višini 150 € (za otroke pa celo samo v višini 80 €)[9]. In to ne morda zato, ker realne višine mesečnega zneska ne bi bilo mogoče ugotoviti[10], ampak iz drugih razlogov, pojasnjenih v §§ 80-93 sodbe[11]. Praktično največja ovira je bilo gotovo to, da ESČP ni dobilo podatkov o drugih prejemkih pritožnikov tu in v tujini, zato je namesto izračunavanja dejanske višine škode pri vsakem od šestih pritožnikov uporabilo (kot običajno tudi v drugih primerih) pooblastilo iz 41. člena EKČP, da pritožnikom prisodi "zadoščenje, ki se mu zdi primerno" (such satisfaction as appears to it to be appropriate) - in to za vse po enakih kriterijih, po nekakšnem povprečju, brez (zanj nemogočega) ugotavljanja, koliko je posamezni pritožnik morda takih socialnih prejemkov doma ali v tujini že prejel. Iz vseh teh razlogov ESČP ni prisodilo te pavšalne odškodnine (točneje: "pravičnega zadoščenja") ne v zahtevani višini 260 € ne v tisti, predlagani od Vlade (230 € plus inflacija), ampak v višini 150 €.

Domača sodišča pa ne določajo "pravičnega zadoščenja" po pravilih EKČP, ampak pravo odškodnino po obligacijskem pravu. Zato so dolžna (v okviru tožbenega zahtevka in po predloženih dokazih) ugotoviti realno povzročeno škodo in prisoditi glede na to realno odškodnino - le da zaradi velike časovne oddaljenosti škodnih dogodkov in iz drugih razlogov, navedenih že v sodbi ESČP (glej zgoraj), izračun te škode ne more biti povsem natančen, ampak bi sodišče tu moralo dopustiti nekoliko poenostavljen izračun, kot se predlaga s to tožbo. Pri tem je treba upoštevati, da gre tu za množico prava neukih in tudi sicer neveščih ljudi, od katerih so mnogi tudi brez sredstev za najem odvetnika, zato je Društvo izbrisanih (DIPS) zanje pripravilo besedilo (vzorec) te tožbe in v njej tudi omenjeni nekoliko poenostavljeni izračun utrpljene škode. Še ta bo neveščim tožnikom najbrž povzročal velike težave pri sestavljanju tožbe, zato prosimo za razumevanje tega položaja in za odobritev takega načina izračuna utrpljene škode.

Ta bo zato v posameznih primerih lahko tudi bistveno nižja od povprečja, diskrecijsko prisojenega šestim pritožnikom na ESČP (če bo npr. ugotovljeno, da je neki pritožnik v času izbrisa že prejemal slovenskim socialnim prejemkom ustrezne socialne prejemke v tujini), lahko pa tudi bistveno višja (že samo zaradi upoštevanja realne višine DSP za tožnika in njegove otroke, in še toliko bolj, če bo tožnik v pravdi lahko dokazal utrpljeno škodo tudi s plačevanjem taks za postopke, ki brez izbrisa ne bi bili potrebni, odvetniških stroškov zanje itd.).

Druga, še mnogo pomembnejša razlika med kriteriji za ugotavljanje utrpljene škode pri konkretno že izvedenem odločanju ESČP (v pilotni sodbi) in sedaj potekajočim odločanjem domačih sodišč (po ZPŠOIRSP in po OZ) pa je seveda v tem, da so bile pred ESČP v vseh šestih primerih prisojene zgolj pavšalne odškodnine oziroma "pravično zadoščenje" zgolj za izgubljene socialne prejemke in za utrpljeno nematerialno škodo (brez upoštevanja individualnih posebnosti in odstopanj posameznih primerov, kolikor so bile te posebnosti v postopku sploh uveljavljane), medtem ko bo v stotinah primerov pred domačimi sodišči treba utrpljeno škodo in zakonito odškodnino zanjo ugotoviti povsem individualno - in jo potem prisoditi brez očitno protiustavne omejitve na trikratno višino pavšalne odškodnine. Kot je bilo prikazano že zgoraj pod III.A, bo celo v veliki večini povsem običajnih primerov, kjer bo tožnik (če je bil takrat brez otrok) zahteval odškodnino samo za izgubljeno DSP in minimalno (pavšalno) za nematerialno škodo, zahtevek znašal približno petkratno in ne le trikratno višino pripadajoče pavšalne odškodnine - da ne govorimo o tem, kako se bodo ta nesorazmerja povečala tam, kjer bo tožnik v sodnem postopku dokazal še druge vrste utrpljene škode.

Vse zgoraj navedeno je v skladu tudi s sodbo Velikega senata ESČP v zadevi Kurić, kjer je v § 80 med drugim zapisano: "Države, ki so stranke v zadevi, imajo v načelu svobodo izbrati sredstva, s katerimi bodo uresničile sodbo, s katero je Sodišče ugotovilo kršitev. Ta diskrecija glede načina izvršitve sodbe odraža svobodo izbire, ki se navezuje na primarno obveznost držav podpisnic Konvencije zagotavljati s Konvencijo zajamčene pravice in svoboščine (člen 1). Če narava kršitve dovoljuje restitutio in integrum (op. M. K.: vzpostavitev stanja pred kršitvijo, torej povrnitev celotne povzročene škode), je stvar tožene države, da to naredi, kajti Sodišče (ESČP) nima niti moči niti praktičnih možnosti, da bi to naredilo sámo."[12]

Iz navedenega je jasno razvidna razlika med naravo in kriteriji odločanja pred ESČP in pred domačimi sodišči. Narava povzročene škode v tem povsem izjemnem primeru nezakonitega "izbrisa" pred 25 leti in njegovih vse doslej nepopravljenih posledic iz razlogov, delno pojasnjenih tudi v § 82 omenjene sodbe ESČP[13], sicer onemogoča povsem natančen izračun celotne škode, ki bi jo bila država (po načelu restitutio in integrum) dolžna žrtvam njenega nezakonitega ravnanja[14] povrniti, kar pa se s to tožbo upošteva tudi s tem, da se za utrpljeno materialno škodo zaradi izgubljenih DSP ne zahtevajo kot odškodnina enaki mesečni zneski (kar je bilo kot pristop uporabljeno v pilotni sodbi ESČP), ampak samo nominalni zneski (valorizirani na današnje vrednosti) - in tudi brez vsakega obrestovanja. Oboje pomeni hkrati tudi upoštevanje prevelikega bremena, ki bi ga izplačilo polnih odškodnin pomenilo za državni proračun in s tem za mlajše generacije državljanov, ki niso odgovorne za nezakoniti izbris in njegove posledice, oziroma pomeni hkrati (samo)omejitev pravice tožnikov do odškodnine v smislu ustavnega načela, da so pravice enih lahko omejene s pravicami drugih (da ne bi izplačevanje polnih odškodnin prekomerno prizadelo socialnih in drugih pravic, ki jih je država dolžna zagotavljati).

Koliko bi pri tem znašale obresti za pet, deset ali dvajset let prepozno izplačane socialne dajatve (ko so si brez njih prizadeti ljudje v povsem brezpravnem položaju morali izposojati denar za oderuške obresti ali biti odvisni od sorodnikov in prijateljev ali životariti v skrajni bedi) in od kdaj naprej bi jih bili tožniki upravičeni zahtevati, bi bilo seveda izredno težko in zapleteno pravno vprašanje. Že glede na posebnosti odškodninske odgovornosti države po 26. členu Ustave (nasproti odškodninski odgovornosti zasebnikov po OZ) nasploh, še posebej pa glede na popolno izjemnost tega množičnega primera[15] prav gotovo pri presoji tega vprašanja (od kdaj naprej bi bilo treba dolžne zneske izpadlih mesečnih dajatev obrestovati in kako) ne bi bilo mogoče oziroma dopustno uporabljati za to pravila obligacijskega prava za razmerja med zasebniki. Z opustitvijo zahteve po kakršnemkoli obrestovanju dolžnih zneskov za škodo, povzročeno tudi že pred 25 leti, tožniki tudi bistveno prispevajo k lažji, hitrejši in zato tudi cenejši izpeljavi sodnih postopkov (zase in za toženo državo).

2. Utemeljitev takega zahtevka glede na stališča in kriterije v sodbi ESČP Anastasov in drugi proti Sloveniji

Če gornje navedbe o bistvenih razlikah v naravi (oziroma pravni podlagi) in kriterijih odločanja pred ESČP in pred domačimi sodišči držijo, potem je iz njih možno izpeljati tudi kritičen pogled na ključno tezo sodbe v zadevi Anastasov, da je Slovenija z ZPŠOIRSP izbrisanim omogočila odškodnine v višini 20-60% tistih, prizanih šesterici iz pilotne sodbe, kar da se ne zdi nerazumno, in da je glede na to (in glede na odločitev Odbora ministrov) treba šteti, da je Slovenija svoje obveznosti iz pilotne sodbe izpolnila. Ta argumentacija namreč, prvič, spregleduje oziroma zanemarja obe pomembni razliki med kriteriji odločanja pred ESČP in pred domačimi sodišči - če ju upoštevamo, vidimo, da že zgolj pavšalna odškodnina samo za dejansko izgubljeno socialno pomoč znaša petkrat in ne le trikrat toliko kot z zakonom priznanih 50 € na mesec. Seveda le za tiste, ki socialnih prejemkov v času izbrisa niso prejemali.

Koliko je njih in koliko je takih, ki so jih prejemali, ESČP ni vedelo in tega še zdaj ne ve nihče, tako da bi po končanih sodnih postopkih po ZPŠOIRSP, če je bilo teh drugih veliko (npr. več kot prvih), lahko prišlo tudi do tega, da bi skupna vsota sodno prizanih odškodnin, če individualno ne bodo omejene na trikratni znesek upravno priznane pavšalne odškodnine, lahko kljub temu ostala v okviru te omejitve - nikakor pa ne v posameznih individualnih primerih. V domačih sodnih postopkih se namreč ne ugotavljajo in ne priznavajo pavšalne odškodnine, ampak odškodnine za realno ugotovljeno škodo - samo z absurdno, s tem nezdružljivo zakonsko omejitvijo na trikratni znesek pavšalne odškodnine. Toda vse gornje velja že za tožnike, ki bodo zahtevali odškodnino samo za izgubljeno mesečno socialno pomoč (in simbolično odškodnino za nematerialno škodo). Če upoštevamo še tožnike, ki bodo poleg tega dokazali še kakšno drugo utrpljeno škodo, bo nesorazmerje med zakonsko dovoljenim trikratnikom in sodno ugotovljeno višino realne škode (brez obresti!) še toliko večje.

Nesprejemljivo (nelogično) je torej primerjati v Sloveniji dosegljivi trikratnik pavšalnih 50 € za mesec izbrisa (torej 150 €) z dosojenimi 250 € iz pilotne sodbe, kot da bi to pomenilo 60% "strasbourške odškodnine". S "strasbourško" pavšalno odškodnino je namreč primerljiva samo slovenska pavšalna odškodnina (50 €, torej 20%), ne pa pred domačimi sodišči dosegljiva realna odškodnina (kakršna ni bila s pilotno sodbo dosojena nikomur).

Toda ta kritični pogled na tisti del sodbe v zadevi Atanasov, kjer je je bila slovenska "odškodninska shema" (po ZPŠOIRSP) spoznana za ustrezno oziroma skladno s pilotno sodbo, je v skladu z nadaljnjimi stališči v tej isti sodbi in sicer z naslednjimi (citirano kar po tiskovnem sporočilu Sodišča ob tej sodbi, v katerem so ta stališča zgoščeno prikazana):

- V tej sodbi Sodišče ne izključuje možnosti kritike višine domačih odškodnin po ZPŠOIRSP, ampak naravnost napotuje na to, da je tako kritiko treba najprej izraziti v domačih sodnih postopkih: "Še več, kakršnakoli kritika višine domače finančne odškodnine mora biti najprej izražena v domačih sodnih postopkih."[16]

- Isto izhaja iz § 96 sodbe, v katerem je med drugim rečeno: "V okviru postopka s pilotno sodbo - v katerem je ena od temeljnih značilnosti spodbujanje tožene države, da omogoči pravno sredstvo /"remedy"/ za vse žrtve /ugotovljene/ sistemske kršitve - se odgovornost za zagotovitev reparacije nujno premakne nazaj na domače oblasti ... Vloga ESČP po izdaji pilotne sodbe in potem, ko je država opravila popravno akcijo v skladu s Konvencijo, ne more biti spremenjena v to, da bi zagotavljalo individualizirano finančno nadomestilo v vsakem ponavljajočem se primeru, izvirajočem iz iste sistemske situacije ..."[17]

- V § 102 sodbe in v zaključku tiskovnega sporočila Sodišča pa je zapisano naslednje: "Kljub temu pa Sodišče poudarja, da ta zaključek ne prejudicira njegove odločitve, da bo (po določbah člena 37 § 2) ponovno vključilo to ali kakšno drugo podobno pritožbo v obravnavo, če bodo okoliščine, še posebej bodoče učinkovanje domače odškodninske sheme, to opravičevale, ali da bo vsebinsko odločalo o naslednjih primerih, če bodo okoliščine to opravičevale."[18]

 

 

3. Utemeljitev izbranega načina izračuna za izgubljene DSP

Kot je bilo navedeno že zgoraj, se za utrpljeno materialno škodo zaradi izgubljenih DSP ne zahtevajo kot odškodnina enaki mesečni zneski (kar je bilo kot pristop uporabljeno v pilotni sodbi ESČP), ampak nominalni zneski (valorizirani na današnje vrednosti) - ne za vsak mesec posebej, kar bi prizadetim (tudi zaradi težke dosegljivosti podatkov, ki za obdobje 1992-2000 ne na centrih za socialno delo ne na pristojnem ministrstvu niso dosegljivi) v tem specifičnem primeru preveč in po nepotrebnem otežilo pripravo in vlaganje tožb, ampak po povprečni letni vrednosti mesečnega zneska DSP v posameznih letih.

Za leta 2001-2017 so bili podatki dobljeni na spletni strani MDDSZEM (pod geslom: denarna socialna pomoč), za leta 1993-2000 v diplomski nalogi Jasmine Vodeb "Sistem denarnih socialnih pomoči", FDV, avgust 2003 (dk.fdv.uni-lj.si/dela/Vodeb-Jasmina.pdf), vir podatka za leto 1992 (13.250 SIT) pa je bil med pripravljanjem te tožbe žal izgubljen. Ti zneski so bili potem valorizirani z uporabo pripomočka "revalorizacija denarnih zneskov" na spletni strani Statističnega urada (www.stat.si/statweb/glavnanavigacija/interaktivno/preracuni) na vrednost na dan 1. 7. 2013 (glede na dan uveljavitve oziroma začetka uporabe ZPŠOIRSP 18. 6. 2013).

Zneski za naslednja leta (2013-2017) niso več valorizirani.

Tako so bili izračunani naslednji zneski, ki se upoštevajo v tej tožbi:

           SIT            EUR Valorizirano                                               EUR Valorizirano

1992   (13.250)      (120)     235                           2001                      (158)     210

1993   (15.901)     (119)     224                          2002                       (169)     221    

1994   (17.211)     (113)     201                           2003                       (182)     230

1995   (19.219)     (126)     199                           2004                       (190)     237

1996   (20.705)     (122)     194                           2005                      (196)     241

1997   (21.929)     (122)     189                           2006                       (200)     240

1998   (23.178)     (125)     179                           2007                       (206)     238

1999   (24.187)     (125)    172                           2008                       (222)     240

2000   (25.200)     (125)     168                           2009                       (227)     244

                                                                             2010                       (230)     243

                                                                             2011                       (231)     241

                                                                             2012                      (260)     265

                                                                             2013                       265

                                                                             2014                       269

                                                                             2015                       271

                                                                             2016                       289

                                                                            2017                       293

Za ponazoritev, kaj pomeni v tej tožbi izbrana varianta odškodninskega zahtevka za izgubljene DSP, je bila narejena še primerjava, koliko bi znesla odškodnina za 9 in za 21 let izbrisa, če bi tožnik zahteval odškodnino samo za DSP in 50 € mesečno za nematerialno škodo - in sicer (po vrsti):

- če bi zahteval le takratne nominalne zneske

- nominalne zneske, vendar valoizirane (kakor je prikazano zgoraj)

- nominalne zneske brez valorizacije, a obrestovane od 1.7.2004 naprej[19]

- za vse mesece enak znesek (230, 260 ali 290 €).

9 let (1992-2000)

  3 x pavšal    nominalno   valorizirano   nom.+obr.   230+50    260+50   290+50  

    16.200           18.400         26.400           30.900       30.240     33.480   36.720

za 21 let (1992-2012)

    37.800           55.100          67.600       ....................  70.560     ............................

Izračun pokaže, da bi celo v primeru zahtevanja zgolj nominalnih zneskov (plus 50 € mesečno za nematerialno škodo) zahtevek presegal zakonski limit (trikratnik pavšala), da pa bi vse druge variante pomenile še precej večje zahtevke od teh, ki se zahtevajo s to tožbo.

 

Vsa gornja utemeljitev je seveda le načelna utemeljitev izbranega načina izračuna za izgubljene DSP - vsak posamezni tožnik mora tej načelni utemeljitvi dodati (spodaj pod C.1.e) še dodatno utemeljitev (opis) konkretnih okoliščin svojega konkretnega primera.

 

 

C. Materialna škoda

1. Izgubljena denarna socialna pomoč (DSP) zase

 

a) obdobje izbrisa

 

Izbrisan sem bil od ................. ....................... do .........................................................,

kar dokazujem z dokazilom, navedenim zgoraj pod II (a do e).

 

b) obdobje, za katero sem (v Sloveniji ali v drugi državi) prejel plačo, pokojnino, denarno socialno pomoč ali druge socialne prejemke, zaradi katerih za to obdobje ne zahtevam odškodnine za izgubljeno DSP:

            od .............................. do .....................................

            od .............................. do .....................................

 

c) odškodnino za izgubljeno DSP zato zahtevam (eno obkrožiti in izpolniti, drugo prečrtati):

            c-a) za vse obdobje izbrisa, torej skupaj za ......... polnih mesecev

            c-b) za obdobje (ali obdobja) od .............................. do ..................................................

                                                         od .............................. do ....................................................

                                                         torej skupaj za ......... polnih mesecev

 

d) za mesec izbrisa zahtevam (eno obkrožiti in izpolniti, drugo prečrtati):

            d-a) v skladu z utemeljitvijo v tej ("vzorčni") tožbi zahtevam dejanske takratne zneske   DSP (valorizirane, a neobrestovane) - v skupnem znesku ..............................................

            (priložiti specifikacijo - obračun, koliko za katere mesece)

 

            d-b) zahtevam drugače (npr. za vse mesece enak znesek, ali takratne zneske tudi brez      valorizacije, ali takratne valorizirane zneske, vendar obrestovane itd.) -

            v skupnem znesku ............................................................................................................

            (kdor bo zahteval drugače, kot se predlaga s to "vzorčno tožbo", mora to svojo tožbo v    tem delu sam dodatno utemeljiti - temu nasprotujoči deli gornje utemeljitve v tej "vzorčni tožbi" za njegovo tožbo torej ne veljajo).

e) dodatna utemeljitev (opis) konkretnih okoliščin, v katerih je bil tožnik prikrajšan za DSP

 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2. Izgubljena denarna socialna pomoč za otroke in odrasle vzdrževane družinske člane

 

Opomba: če so bili ti otroci ali odrasli tudi sami izbrisani in če zdaj za to sami zahtevajo odškodnino, ta odškodnina ne more biti zahtevana dvakrat (npr. posebej od starša in posebej od otroka samega). Ker se višina DSP odmerja v okviru družine (prvemu odraslemu pripada 100%, drugemu 70%, prvemu otroku 76%, vsakemu nadaljnjemu po 66%, v enostarševskih družinah pa pripada prvemu otroku 96% in nadaljnjim po 86%[20]), je treba višino zahtevane odškodnine za izgubljene DSP izračunati po gornjih odstotkih v vsakem primeru - ne glede na to, ali ta del odškodnine za otroka ali odraslega družinskega člana uveljavlja s svojo tožbo prvi odrasli član družine (če je bil izbrisan samo on) ali vsak od njih s posebno tožbo (če so bili izbrisani tudi oni). - Tožnik, ki zase zahteva drugačno odškodnino za DSP, kot se predlaga s to "vzorčno tožbo", mora potem tudi za svoje otroke predložiti natančen izračun zahtevane odškodnine po teh drugačnih kriterijih.

 

Pomembno opozorilo: Vlagatelj te tožbe lahko zahteva take zneske za čas, ko je te mladoletne otroke ali odrasle člane družine moral vzdrževati v času svojega izbrisa (odškodnine torej ne zahteva za čas, ko je take socialne prejemke tu ali v tujini za te otroke prejemal on sam ali kdo drug, oziroma lahko zahteva le ustrezno zmanjšano odškodnino, če je za njih kdorkoli prejemal otroške dodatke).

a) čas, za katerega se ta odškodnina zahteva

 

Ta čas (za otroke od rojstva do polnoletnosti, če je oboje znotraj obdobja, ko je bil tožnik izbrisan - in če v tem času teh socialnih prejemkov za otroka ni prejemal nihče), znaša:

- za odraslega od ................................ do ...................................., skupaj .... polnih mesecev

- za 1. otroka od ................................. do ...................................., skupaj .... polnih mesecev

- za 2. otroka od ................................. do ...................................., skupaj .... polnih mesecev

- za 3. otroka od ................................. do ...................................., skupaj .... polnih mesecev

- za 4. otroka od ................................. do ...................................., skupaj .... polnih mesecev

- itd.

b) zahtevani zneski (za polne mesece)

- za odraslega (70% zneska pod 1.d za ustrezne mesece, skupaj): ..............................................

- za 1. otroka (76% zneska pod 1.d za ustrezne mesece, skupaj): ...............................................

- za 2. otroka (66% zneska pod 1.d za ustrezne mesece, skupaj): ...............................................

- za 3. otroka (66% zneska pod 1.d za ustrezne mesece, skupaj): ...............................................

- za 4. otroka (66% zneska pod 1.d za ustrezne mesece, skupaj): ...............................................

- itd.

- SKUPAJ:                                                                                     ...............................................

(tudi tu je treba priložiti specifikacijo - natančen obračun, koliko za katere mesece, za vsakega posebej)

(Kdor bo tudi tu zahteval drugače, kot se predlaga s to "vzorčno tožbo", mora to svojo tožbo v tudi v tem delu sam dodatno utemeljiti - temu nasprotujoči deli gornje utemeljitve v tej "vzorčni tožbi" za njegovo tožbo torej ne veljajo).

 

c) dodatna utemeljitev (opis) konkretnih okoliščin, v katerih je bil tožnik prikrajšan za DSP za vzdrževane odrasle družinske člane in za otroke

 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

,

3. Takse za dovoljenja in prošnje v času izbrisa

 

Če tožnik zahteva odškodnino tudi za to, mora navesti točne podatke o plačanih taksah in dokazila o tem.

 

 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

4. Stroški za odvetnike v času izbrisa

 

Navesti zneske in priložiti dokazila.

 

 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

5. Stroški za zdravljenje v času izbrisa (ali tudi po izbrisu, če je bila bolezen ali okvara zdravja posledica izbrisa)

 

Navesti zneske in priložiti dokazila (o vrsti bolezni ali poškodbe in o utrpljenih stroških).

 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

6. Drugo

 

 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

D. Nematerialna škoda

 

1. V pavšalnem znesku 50 € za mesec izbrisa

 

Število mesecev izbrisa ..... x 50 € = ............................

Individualna utemeljitev:

 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2. Dodaten zahtevek za morebitno večjo nematerialno škodo

Kdor je pretrpel večjo (nadpovprečno) psihično prizadetost (npr. zaradi bolezni ali smrti v družini ali drugih dogodkov, ki so bili posledica izbrisa), mora to svojo prizadetost (duševne bolečine, strah, s tem povzročene zdravstvene težave itd.) opisati čimbolj natančno in za to poleg svoje izjave predlagati tudi morebitna druga dokazila (zaslišanja prič, zdravniške izvide itd.). Brez tega bo sodišče take zahtevke kot pavšalne in nezadostno utemeljene zavrnilo. Pri zahtevani višini te odškodnine pa se morate posvetovati z odvetnikom, kakšna višina je glede na sodno prakso primerna - če bo od tega sodišče priznalo kot upravičeno npr. samo polovico, boste za izgubljeni del morali nasprotni stranki plačati ustrezen del njenih pravdnih stroškov.

 

 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

 

3. Skupaj: .............................................

IV. TOŽBENI ZAHTEVEK

 

A. Celotna utrpljena škoda

Celotna utrpljena škoda, za katero se zahteva odškodnina (za materialno in nematerialno škodo - seštevek III.C + III.D) znaša ..........................................................................................

Če gornji znesek presega trikratnik meni pripadajoče pavšalne odškodnine (po 7. členu ZPŠOIRSP - ne glede na to, ali mi je bila v upravnem postopku že priznana ali ne), s to tožbo zahtevam (izbrano obkrožiti):

 

 

            a) odškodnino le v okviru zakonske omejitve na trikratnik pavšalne odškodnine.

 

            b) celotno odškodnino v zgoraj navedenem znesku.

 

B. Tožbeni zahtevek

1. Izračun

Celotni tožbeni zahtevek znaša:

A (v izbrani varianti, torej Aa ali Ab):   .....................

Odšteti že priznano odškodnino:            ....................

                                                   =       :   ....................

2. Formulacija

 

1. Tožena stranka je dolžna tožeči stranki plačati .................................... € v petih enakih obrokih tako, da plača:

- prvi obrok v višini .............................................. € z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne vložitve te tožbe dalje do plačila v roku 30 dni po pravnomočnosti sodbe;

- drugi obrok v višini ........................................... € z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne vložitve te tožbe dalje do plačila v roku enega leta po zapadlosti prvega obroka;

- tretji obrok v višini ........................................... € z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne vložitve te tožbe dalje do plačila v roku enega leta po zapadlosti drugega obroka;

- četrti obrok v višini .......................................... € z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne vložitve te tožbe dalje do plačila v roku enega leta po zapadlosti tretjega obroka;

- peti obrok v višini ............................................. € z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne vložitve te tožbe dalje do plačila v roku enega leta po zapadlosti četrtega obroka.

2. Tožena stranka je dolžna povrniti tožniku vse nastale pravdne stroške v roku 15 dni po pravnomočnosti sodbe, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Opomba: Ta tožbeni zahtevek je oblikovan v skladu s pravnomočno sodbo v analogni zadevi, ki je bila potrjena s sodbo VSM I Cp 396/2016. Če bo to spremenjeno z revizijsko sodbo (na podlagi sklepa o dopustitvi revizije št. II DoR 289/2016 z dne 24. 11. 2016), naj sodišče izrek ustrezno preoblikuje.

 

Če bo tako oblikovan izrek spoznan za nedopustnega v takih primerih, se tožbeni zahtevek spremeni tako, da se glasi:

 

 

1. Tožena stranka je dolžna tožeči stranki plačati .................................... € v petih enakih obrokih tako, da plača:

- prvi obrok v višini .............................................. € v 30 dneh po pravnomočnosti sodbe;

- drugi obrok v višini ........................................... € v enem letu po zapadlosti prvega obroka;

- tretji obrok v višini ...........................................   € v enem letu po zapadlosti drugega obroka;

- četrti obrok v višini ..........................................   € v enem letu po zapadlosti tretjega obroka;

- peti obrok v višini ............................................. € v enem letu po zapadlosti četrtega obroka,

v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od zapadlosti posameznega obroka dalje do plačila.

 

2. Tožena stranka je dolžna povrniti tožniku vse nastale pravdne stroške v roku 15 dni po pravnomočnosti sodbe, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

 

Kraj in datum vložitve tožbe

..............................................................................

Podpis tožnika (če tožbe ne vlaga prek odvetnika)

...............................................................................

Seznam prilog:

 


[1] Izbrisan pa ni bil tisti, ki mu je bilo državljanstvo po 40. členu priznano že takoj s prvo upravno odločbo (brez vložitve tožbe na sodišče). Kdor je to državljanstvo dobil šele po vloženi tožbi na sodišče, pa je bil pred tem (praviloma dva meseca po izdaji zavrnilne upravne odločbe, vendar včasih tudi na kakšen drug datum) izbrisan iz RSP - torej spada med izbrisane in mu zato tudi pripada odškodnina za to obdobje.

[2] Vsem takim, ki so po ZUSDDD-B zahtevali izdajo "posebne odločbe" s priznanjem statusa izbrisanega, so bile take prošnje zavrnjene, češ da sploh niso bili izbrisani, kar pa ni res. Da tudi takim izbrisanim pripada pravica do odškodnine po ZPŠOIRSP, je bilo medtem že kar trikrat potrjeno s sodbami v primeru L. V. (sodba VSL II Cp 1428/2007, odločba US št. Up-1177/12, sodba VS št. II Ips 173/2015 z dne 7. 1. 2016).

[3] Sodišče npr. ugotovi, da je dokazana škoda znašala 100.000 € - toda če je bil ta tožnik izbrisan le eno leto, bi mu sodišče za to veliko škodo smelo poleg že priznane pavšalne odškodnine 600 € priznati le še 1.200 € odškodnine (za 100.000 € sodno ugotovljene škode).

[4] V prvih letih po osamosvojitvi seveda precej manj, toda če bi te zneske najprej valorizirali (kar bi bilo nujno) in nato še obrestovali, bi to gotovo zneslo precej več, kot če bi zahtevali za vse te mesece toliko, kolikor je društvo DIPS zahtevalo že ob sprejemanju zakona, torej 260 €.

[5] Do enakega zneska bi prišli tudi v primeru, če bi za neizplačane DSP zahtevali le 230 € (znesek, ki je bil v postopku pred ESČP sprejemljiv tudi za vlado) in povprečno 70 € za nematerialno škodo. Teh 70 € za nematerialno škodo bi še vedno pomenilo le 70% zneska, priznanega s sodbo ESČP, pri čemer pa sodba ESČP ni zajemala tudi obdobja od izbrisa do junija 1994, torej prvih dveh let izbrisa, ko je bila pa tudi psihična prizadetost in oškodovanost prizadetih še neprimerno hujša in bolj intenzivna kot v naslednjih letih. Zato bi bil tudi zahtevek za odškodnino za nematerialno škodo v povprečni višini 70 € mesečno še vedno povsem sorazmeren oziroma sprejemljiv v primerjavi s 100 € mesečno, priznanimi s sodbo ESČP.

[6] To je seveda minimalni zahtevek le za tiste, ki v času izbrisa niso prejemali DSP ali kakšnih drugih prejemkov, ki bi pravico do DSP izključevali (npr. pokojnino).

[7] Pri izračunu za 9 let izbrisa 4,9 krat, pri izračunu za 1 let izbrisa 5,4 krat (izračuni priloženi).

[8] To je sicer znesek iz časa odločanja, vendar bi že zgolj z valorizacijo, še bolj pa z upoštevanjem obresti najmanj isto višino dosegli tudi zneski DSP za prejšnja leta, priznani in izplačani šele 10 ali 20 let po tem, ko so bili ljudje za njih prikrajšani.

[9] (in ne v višini 70% od zneska za odrasle po slovenskih predpisih, kar bi od osnove 150 € zneslo 105 in ne 80 €)

[10] Pritožniki so zahtevali 260 € mesečno (glej § 34), Vlada je v postopku navajala znesek 230 € (veljaven do decembra 2011), valoriziran glede na inflacijo ("adjusted to consumer prices until 30 June 2013" - § 55), na kar so pristajali tudi pritožniki (§35).

[11] - zaradi negotove narave te škode (inherently uncertain character of the damage flowing from the violation) - glej § 82 in 88;

- zaradi večplastne vzročne zveze med nezakonitim ukrepom in utrpljeno škodo, njenimi učinki skozi čas in njenimi stranskimi učinki (§ 89);

- zaradi ugovora Vlade, da so nekateri pritožniki v času izbrisa vendarle prejemali različne socialne prejemke v Sloveniji ali v tujini (§ 91), o čemer pa sodišče ni imelo dovolj podatkov (§ 92).

[12] 80.  The Contracting States that are parties to a case are in principle free to choose the means whereby they will comply with a judgment in which the Court has found a breach. This discretion as to the manner of execution of a judgment reflects the freedom of choice attaching to the primary obligation of the Contracting States under the Convention to secure the rights and freedoms guaranteed (Article 1). If the nature of the breach allows of restitutio in integrum, it is for the respondent State to effect it, the Court having neither the power nor the practical possibility of doing so itself. If, on the other hand, national law does not allow – or allows only partial – reparation to be made, Article 41 empowers the Court to afford the injured party such satisfaction as appears to it to be appropriate

[13] 82.  A precise calculation of the sums necessary to make complete reparation (restitutio in integrum) in respect of the pecuniary losses suffered by the applicants may be prevented by the inherently uncertain character of the damage flowing from the violation (...). An award may still be made notwithstanding the large number of imponderables involved in the assessment of future losses, though the greater the lapse of time involved, the more uncertain the link becomes between the breach and the damage.

[14] To pa ni samo škoda zaradi kršitev EKČP od 28. junija 1994 naprej (na kar se je morala omejiti presoja ESČP, ker Slovenijo EKČP zavezuje šele od takrat naprej), ampak tudi škoda zaradi same nezakonitosti "izbrisa" in s tem povzročene kršitve pomembnih ustavnih pravic prizadetih - in to ves čas od izbrisa naprej (torej tudi v obdobju februar 1992 - junij 1994). Prav v tistih prvih letih je bila prizadetost žrtev praviloma še hujša kot kasneje - še zlasti pa sta bili ustavni pravici do človeškega dostojanstva in do enakosti pred zakonom s samim "izbrisom" (večinoma februarja 1992, pri nekaterih malo kasneje) kršeni še mnogo huje kot pravici iz 8. in 13. člena EKČP z ravnanjem države po 28. juniju 1994 (kar ne zajema škode, strojene s samim "izbrisom" in v prvih dveh letih po njem, ampak samo škodo zaradi nepoprave in prepočasne poprave posledic "izbrisa" od 28. junija 1994 naprej)..

[15] (z nezakonitim izbrisom že pred 25 leti povzročene škode tisočem izbrisanih)

[16] "Moreover, any criticism concerning the amount of domestic financial compensation should first be voiced through domestic judicial proceedings." (v sodbi glej § 73).

[17] "96.  Within the framework of the pilot-judgment procedure - one of the essential characteristics of which is the incitement of the respondent State to introduce a remedy for all victims of a systemic violation (see paragraphs 51-53 above) - the responsibility for affording reparation is necessarily shifted back to the domestic authorities. ... - the Court’s role after the delivery of the pilot judgment and after the State has taken remedial action in conformity with the Convention cannot be converted into that of providing individualised financial relief in each and every repetitive case arising from the same systemic situation ...".

[18] "The Court stressed nevertheless that that conclusion did not prejudice its decision to restore, under Article 37 § 2, the present, or any other similar application, to its list of cases if the circumstances, in particular the future functioning of the domestic compensation scheme, justified such a course, or to deal substantively with subsequent cases if the circumstances so justified."

[19] Torej od druge odločbe Ustavnega sodišča, ko je bilo že drugič potrjeno, da je bil izbris nezakonit in ko bi torej država, če bi spoštovala zakonitost in človekove pravice, morala začeti popravljati storjeno škodo in izplačevati odškodnine.

[20] Ta pravila so se v teh 25 letih večkrat spremenila - zaradi nujne poenostavitve so tu navedena pravila, kakor veljajo danes (ki so najbrž tudi vsebinsko oziroma socialno bolj ustrezna kot prejšnja).

in Leto 2017
on 27 Maj 2019

Spletna stran za svoje delovanje uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov. Da bi izvedeli več o piškotkih in kako jih zbrisati, si poglejte Izjavo o piškotkih.

  Sprejemam piškotke na tej strani.
EU Cookie Directive Module Information